Cựu sinh viên

Trường Đại học Sư phạm Huế

Tìm bạn cùng lớp


  1. Tiếp nhận những thông tin mới về tuyển dụng vị trí việc làm
  2. Cơ hội theo học các bậc học cao hơn: Cao học, Nghiên cứu sinh
  3. Giao lưu, trao đổi, thảo luận với bạn bè cùng lớp
  4. Tham gia các hoạt động hỗ trợ và khuyến khích tài năng
  5. Theo dõi các sự kiện nổi bật của trường Đại học Sư phạm Huế

TÔN CHỈ

Trang cựu sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Huế là trang thông tin chính thống của nhà trường nhằm mục đích tập hợp, kết nối hơn 22.500 cựu sinh viên Đại học Sư phạm Huế qua các thời kỳ, với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, mở ra môi trường giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống đồng thời gắn kết và ủng hộ sự phát triển của Nhà trường.

MỤC ĐÍCH

+ Hình thành cơ sở dữ liệu nội bộ trong việc hỗ trợ hoạt động phát triển nghề nghiệp của các thành viên (học sau đại học, bồi dưỡng thường xuyên,…).
+ Tham gia góp phần cùng Nhà Trường trong việc phát triển các mô hình đào tạo, gắn kết lý thuyết với thực tiễn hoạt động giáo dục và đào tạo.
+ Xây dựng các chương trình khuyến học, kết nối giữa Cựu sinh viên với Nhà trường và các sinh viên.
+ Kết nối giữa Nhà trương với các đơn vị tuyển dụng trong công tác tuyển dụng việc làm.
+ Tham gia đóng góp ý kiến với Nhà nước, các Tổ chức và Cơ quan có thẩm quyền về các chính sách liên quan đến ngành nghề của các thành viên.
+ Giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận tìm cơ hội giao lưu hữu nghị và hợp tác phát triển.
+ Góp phần hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các thành viên.
+ Chia sẻ, quan tâm trong cuộc sống và công việc.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

+ Được quản lý thông qua ban quản trị trang web của Nhà trường .
+ Thông tin thành viên được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích hoạt động cựu sinh viên của Nhà trường.
+ Việc đăng ký thành viên mới chỉ được thực hiện khi được sự xác thực của ban quản trị.

Bản quyền

Hệ thống được xây dựng bởi:
Trung tâm Công nghệ Thông tin - Trường ĐHSP Huế.